Tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

United Accounting Advisors Group Ltd Oy, Y-tunnus 2772407-6

Yhteystiedot:
Hakkuutie 8
01680 VANTAA

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

United Accounting Advisors Group Ltd Oy
Hakkuutie 8
01680 VANTAA
info(at)suomentilituotto.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
 • Henkilötietoja käsitellään potentiaalisen asiakassuhteen ja yhteydenottojen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakassuhteen hoitaminen
 • palveluista tiedottaminen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää muun muassa seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi, asema ja suhde edustettavaan yritykseen
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista, laskutustiedot, maksutiedot
 • muut mahdolliset tiedot, joita tarvitaan asiakassuhteeseen liittyvien lakisääteisten velvollisuuksien ja viranomaistoimien hoitamiseen tai muiden asiakassuhteeseen liittyvien olennaisten toimien hoitamiseen.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kirjeitse osoitteeseen United Accounting Advisors Group Ltd Oy, Hakkuutie 8, 01680 VANTAA tai sähköpostitse osoitteeseen info(at)suomentilituotto.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, mikäli tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi esimerkiksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä ja synnyttyä
 • potentiaaliselta asiakkaalta itseltään

sähköpostitse, verkkolomakkeilla, puhelimitse, tapaamisissa ynnä muilla tavoilla, joilla rekisterinpitäjä ja yllä mainitut rekisteröidyt ovat yhteydessä. Joissakin tilanteissa asiakkaista saatetaan saada tietoa esim. PRH:n yritysrekisteristä.

Lisäksi henkilötietoja saatetaan kerätä eri viranomaistahoilta (verohallinto, eläkelaitokset, ulosottoviran-omaiset ym.) sekä muilta laitoksilta (esim. vakuutusyhtiöt), mikäli tiedonkeruu näiltä lähteiltä on välttämätöntä asiakassuhteen mukaisten rekisterinpitäjää ja/tai asiakasta sitovien velvollisuuksien täyttämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta United Accounting Advisors Group Ltd Oy:n  ulkopuolelle.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa, mikäli se perustuu esimerkiksi viranomaisvaatimukseen. Näissä luovutustilanteissa varmistamme aina soveltuvalla tavalla, että luovutuksenpyytäjällä on viranomaisen tai muun tahon pakottava oikeus vaatia tietojen luovuttamista.

Mahdollisissa muissa luovutustilanteissa (esim. jos jokin palveluntarjoajamme käsittelee ja/tai säilyttää tietoja EU:n ulkopuolelle sijoitetuilla palvelimilla) varmistamme, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Mahdollisilta markkinointilistoiltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissa olevan linkin kautta.
 • Lakien tai muiden asetusten perusteella käsiteltävien asiakassuhteeseen liittyvien henkilötietojen käsittelyssä noudatamme lain tai muun asetuksen määrittelemiä säilytysaikoja. Nämä säilytysajat voivat kuitenkin päättyä myös aikaisemmin rekisterinpitäjän ja asiakkaan välisestä sopimuksesta riippuen esim. asiakassuhteen päättyessä.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Rekisterinpitäjän työntekijät koulutetaan ja sitoutetaan henkilötietojen käsittelyyn lain vaatimalla ja muulla asianmukaisella tavalla.

Saatamme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Jos siirto kuitenkin on tarpeen esim. rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen täytäntöönpanemi­seksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä, ja jolloin rekisterinpitäjä tai esim. rekisterinpitäjän palveluntarjoaja käsittelee ja/tai säilyttää tietoja EU:n ulkopuolelle sijoitetuilla palvelimilla, rekisterinpitäjänä huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Tietoturvaloukkaukset

Mahdollisten henkilötietojen tietoturvaloukkauksien varalta olemme valmistautuneet toimimaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen artiklan 33 ja artiklan 34 vaatimusten mukaisesti.

Tietosuoja- ja rekisteriselosteen lisätiedot verkkosivustoa koskien

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://www.suomentilituotto.fi

Verkkosivustoillamme saatetaan tarjota ja käyttää seuraavia ominaisuuksia ja palveluita, joihin EU:n yleinen tietosuoja-asetus tulee sovellettavaksi. Siltä osin, kuin seuraavassa selosteessa ei ole erikseen eritelty tietojen käsittelystä, noudatamme yllä olevan yleisen tietosuoja- ja rekisteriselosteemme kohtia 1-12.

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Media

Mikäli lataat kuvia tälle sivustolle, sinun tulee välttää sellaisten kuvien lataamista, joissa on tallennettu paikkatieto (EXIF GPS). Sivuston vierailijat voivat ladata ja katsoa paikkatietoa kuvista, joita sivustolla on.

Yhteydenottolomakkeet

Käyttäessäsi mahdollista sivustollamme olevaa yhteydenottolomaketta, lomakkeelle tallentamasi tiedot saatetaan siirtää kolmannen osapuolen palvelimia käyttäen rekisterinpitäjän saataville, jolloin rekisterinpitäjänä takaamme kolmannen osapuolen kanssa tehdyin sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta yleensä viimeistään vuoden kuluttua.

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan.

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.

Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Analytiikka

Sivustomme kävijämääriä ja kävijöiden käyttäytymistä saatetaan analysoida sellaisten palveluiden kuten Google Analytics avulla. Näiden palveluiden avulla sivustolla vierailleesta saatetaan saada yleisiä geneerisiä tietoja (esim. maantieteellinen sijainti). Tämä analytiikka on kuitenkin anonyymia, eikä sen avulla ole mahdollista saada selville esim. sivustolla vierailleen henkilöllisyyttä.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Minne lähetämme tietosi

Vierailijoiden kommentteja saatetaan tarkistaa automatisoidun roskapostiestopalvelun kautta. Geneerisiä kävijätietoja saatetaan käsitellä sellaisten palveluiden kuten Google Analytics avulla. Lisätietoa Google Analyticsin tietosuojakäytännöistä löydät täältä:  Google – tietosuojakäytäntö